ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА" 2019

 1. Разполагането на каравани на територията на къмпинга се извършва от 9:00 до 16:30 часа включително, като се използва техника на къмпинга. Прилага се действащият ценоразпис за услуги.
 2. На официалната ел.страница на Къмпинг Градина е публикувана триизмерна схема на позициониране на каравана, кемпер, фортсел и навес. При неспазване на посочената схема лицата са длъжни да препозиционират за собствена сметка съоръжението. При отказ да стори това, на лицето му се спира достъпа до Къмпинга, в това число ел. и ВиК захранване, до отстраняване на несъответствието и позициониране на съоръжението, съобразно посочената схема .  
 3. При пристигане по-късно, извън посочените часове за настаняване, караваната се оставя на територията на къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водозахранване се извършва на следващия ден. Изключения се допускат само с изричното съгласие на управителя на Къмпинга.
 4. Настаняването на туристи къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки се извършва в присъствието на служител на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД /Къмпингът/. Изключения се допускат единствено със съгласието на управителя на къмпинга.
 5. Квадратурата на един нает парцел за къмпингуване в къмпинг "Градина", за сезон лято 2019 е 80 /осемдесет/ кв. м. и представлява правоъгълник с размери 8 ширина(лице към морето) метра на 10 метра дълбочина перпендикулярно на морето. Максималният размер на навесите не трябва да надвишава 6 метра ширина /лице към морето/ на 3 метра  дълбочина /перпендикулярно на морето/. Ограждания на ползваната площ се допускат с: колчета, въже, жив плет, цветя или лека декоративна ограда с височина до 0.70 /седемдесет/ сантиметра.
 6. Настаняването на къмпингуващи става съгласно схема за разполагане на каравани, палатки и кемпери публикувана в официалния сайт на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД. Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.
 7. Подготовката на терените за разполагане на каравани, кемпери и палатки е ангажимент на служителите на къмпинга и се извършва в началото на всеки летен сезон. В активния сезон допълнителни дейности, свързани със заравняването на терена не се допускат.
 8. “КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД не носи отговорност за забравени или оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.
 9. “КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите и гостите, причинени от аварии свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването , причина за което имат трети лица. Къмпингът не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите, пребиваващи и гостуващи туристи, причинени от природни стихии, бедствия, бури, силен вятър и/или дъжд.  
 10. Ръководството на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР за спазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред и за законното пребиваване на къмпингуващите и на туристите на територията на Къмпинга.
 11. При извършване на проверка къмпингуващият е длъжен да предостави на проверяващия представител на „КЪМПИНГЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД легитимацията си за престоя, издадена от рецепция при настаняване, както и за лицата, установени че пребивават и ползват наетия парцел. 
 12. За гостуващи ще се считат единствено лица регистрирани по надлежния ред на рецепцията на къмпинга съгласно, изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички нерегистрирани по надлежния ред лица, установени в съответния парцел, ще се считат за нарушители на територията на Къмпинга. Последиците  за констатирано нарушение ще са за  лицето, регистрирано в парцела /бунгалото/, където са  установени нарушителите. Нарушението ще се счита за неизпълнение на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, водещо до право на Къмпинга да прекрати предсрочно наемното правоотношение.
 13. Преди настаняването си, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи са длъжни да заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга, съгласно ценоразписа на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД.
 14. Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души /един къмпингуващ турист и трима пребиваващи туристи/. След  допълнително  заплащане, според действащ ценоразпис на Къмпинга,  в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия/пребиваващия турист.
 15. При резервация къмпингуващият следва да посочи модел, марка и рег.номер на автомобила, който ще ползва право на безплатен достъп. Смяната/замяната на автомобила, ползващ безплатен достъп, с друг, без за това да бъде уведомен управителя на Къмпинга, води до право на Къмпинга да откаже достъп на новия, заменен автомобил.        
 16. Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на парцелите, караваните, кемперите, палатките, бунгалата от къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи на трети лица, нерегистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред, Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга кемпера, караваната и/или палатката. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.  Заедно с последиците по-горе , при неспазване на разпоредбата на чл.18, нарушителят дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000/ три хиляди/  лева.
 17. За целия период на пребиваване, Къмпингуващият има право на безплатен достъп за 1 /един/ бр. МПС, за което получава пропуск на рецепция.  Единствено със знанието на управителя на Къмпинга това превозно средство, за което е получен пропуск, може да бъде заменяно с друго.
 18. Забранено е паркирането на превозни средства върху търговските площи, зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране
 19. Къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи, ползващи общите санитарни възли се задължават да ги затваря и отваря с чип, който/които ще получи при регистрацията си на рецепция. Срещу всеки получен/и чип/чипове, къмпингуващият заплаща депозит, определен от ръководството на къмпинга. При заплащане на депозита, къмпингуващият получава и ордер /разписка/, който е длъжен да пази до момента на напускане на къмпинга. При връщане на предоставения чип и представяне на ордера, дежурният администратор възстановява заплатения депозит.
 20. Правила за ползване на парцел: ограждания на ползваната площ се допускат с:
  1. каравани и кемпери:

Разполагането на каравана, /кемпер/ с допълнителни слънцезащитни и други съоръжения трябва да стане на отстояние не по-малко от 1 /един/ метър от границата на парцела. Забранено е да се извършва размяна на каравани в един и същ парцел през периода на къмпингуване

  1. палатки:

Разполагането на една четириместна или две малки палатки заедно със слънцезащитни и други съоръжения се извършва на отстояние не по-малко от 1 /един/ метър от границите на парцела.

 1. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число/кабели, маркучи и др./ да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани от ел.захранване. Неизпълнението на това задължение предоставя право на Къмпинга едностранно, преди изтчането на договорения срок, да прекрати наемното правоотношение.
 2. Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.
 3. Забранява се използването на шампоани, душ гел, сапун и др. извън общите санитарни възли и умивалници с цел недопускане на замърсяване на околната среда.
 4. Освобождаването на парцела/бунгалото става задължително до 12:00 часа. При неспазване на часа за освобождаване, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция в размер на половината от стойността за една нощувка, съгласно действащият ценоразпис.
 5. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
 6. При желание от страна на къмпингуващи да удължат срока на своя престой, същите се задължават да уведомят за това управителя или дежурния администратор на къмпинга минимум три дни преди крайния срок за напускане.
 7. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.
 8. Ако в срок до три дни, след изтичане крайният срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната, кемпера, палатката. В този случай „КЪМПИНГ ГРАДИНА“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинените от това  вреди. С приемането на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващият, наел парцел, декларира своето съгласие и не възразява срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга кемпера, караваната и/или палатката.
 9. На територията на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миенето на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки и др.
 10. На територията на Къмпинга се забранява паленето на открит огън. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ в съответствие с правилата за безопасност.
 11. Забранява се използването на пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на терторията на къмпинг "Градина".
 12. Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и 23:00 до 8:00 часа.
 13. Домашни любимци на територията на къмпинга се допускат, след заплащане на такса в размер на 7,00 / седем лева/ на ден. Забранява се свободното им отглеждане и разхождане на територията на къмпинг "Градина". Кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително  използването на наморник. Забранен е достъпът на домашните любимци вътре в бунгалата. Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията, а за действащите наемни правоотношения е основание за едностранното им, предсрочно прекратяване. Заедно с последиците по-горе , при неспазване на разпоредбата на чл.36 и чл.16, нарушителят дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 50 лева. За всяко следващо такова нарушение, санкцията е 100 лева.
 14. Забранено е къпането на кучета и други домашни любимци в общите санитарни помещения и умивалници.
 15. Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.
 16. Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 10 км/ч. На нарушителите ръководството на къмпинга има право да отнеме предоставения пропуск.
 17. На територията на къмпинга се забранява разлепянето на всякакви рекламни и агитационни материали, както и други със сходен характер.
 18. Без разрешение от ръководството на КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД, на територията на къмпинга се забранява извършването на търговска дейност от трети лица, къмпингуващи, пребиваващи и гостуващи туристи.
 19. Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.
 20. Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.
 21. Забранява се повреждането на пясъчните дюни, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.
 22. Забранява се поставянето на еко-тоалетни в парцелите и в близост до караваните, кемперите и палатките. При желание за наемане на еко-тоалетна от страна на къмпингуващ, ръководството на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД определя мястото за разполагане.
 23. Всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в Правилника за вътрешния ред е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ, така също и съоръженията върху тях, отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга кемпера, караваната и/или палатката. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.
 24. За всяко неспазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция, която според нарушението/неизпълнението може да бъде в размер от 100 до 2000 лева. Нарушението се установява с протокол от служители на Къмпинга. Протоколът се предявява на нарушителя или поставя на съоръжението, поставено върху наетия парцел. Паричното вземане е автоматично изискуемо, считано от деня на съставяне на протокола за констатираното нарушение. 
 25. След запознаването с Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи на Къмпинга се задължават да спазват неговите разпоредби, като декларират съгласие за прилагане на предвидените в него правила.
 26. Къмпинг южен бряг ЕООД си запазва правото да променя Общите условия и Правилника за вътрешния ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

КЪМПИНГУВАЩ / КЪМПИНГУВАЩ ТУРИСТ: Лицето, наело парцела от „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ”ЕООД. 

ПРЕБИВАВАЩ ТУРИСТ: член от семейството/домакинството на лицето, наело парцела от „Къмпинг Южен Бряг”ЕООД, посочено от него пред ръководството на Къмпинга, имащо право да ползва наетия парцел и поставените върху него съоръжения /кемпер, каравана, палатка/ за целия период на наемното правоотношение. 

 

ГОСТУВАЩ ТУРИСТ:  лице, регистрирано по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга за краткотраен отдих.

 

НАРУШИТЕЛ: Лице, което не е регистрирано по надлежния ред на рецепцията в Къмпинга. Лице, което не спазва Правилника за вътрешния ред на Къмпинга.

 

ПАРИЧНА САНКЦИЯ / ГЛОБА: договорна санкционна неустойка, автоматично дължима от нарушител при неизпълнение на Правилника за вътрешния ред. Има паричен характер.

  

 

*За всяко неспазване на вътрешния правилник „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД може да прекрати или откаже достъп на пребиваване без да възстановява предплатената авансово сума.

**"КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД си запазва правото да променя общите условия на правилника за вътрешния ред. 

Схема за разположение на къмпингуващо средство